top of page

關於欣晨

     創立時間:西元 1975 年
     董  事  長:吳品彥  先生
     願         景:成為工業工程服務的領導者
     政策方針:誠信、服務、創新、承諾

     產品方針:以製造客制化設備為職志
     市場方針:提供彈性、客制化、低耗能的設備     
     主要產品:1. 解決工程問題
                            2. 提供自動化解決方案
                            3. 工業零件提供    
                            4. 壓鑄相關設備設計、製造        
                            5. 夾治具設計  
                           
6. 大數據分析及預測                    
機器人
bottom of page